top of page
(Photo by Jason Wang on Unsplash)

On-line vizualizácie

Pozrime sa na ťažko predstaviteľné...

Vizualizácia štatistickej sily v kontexte testovanie štatistickej významnosti.

Chyby prvého a druhého rádu (Type I & Type II errors), β, α, p-hodnoty, sila and sila efektu... rôzne menej a viac mätúce konštrukty. Ako spolu fungujú?

Štatisticky významné výsledky vs. reálny efekt

Nasimulujte si rôzne situácie, v rámci ktorých sa výsledky vo výskumnej literatúre môžu ukázať štatisticky významné a aké to môže mať implikácie.

P-hacker

Nasimulujte si to, aké ľahké je p-hackovať...

Dôsledky hackovania p-hodnoty

Spolu s autormi Angelika Stefan and Felix Schönbrodt sa môžeme pozrieť na dôsledky hackovania p hodnoty.

Analýzer p-hodnôt

On-line testy,  ktoré môžu poukázať na rôzne skreslenia...

Vizualizácia Cohenové d

Cohenové d - často spomínaný ukazovateľ veľkosti efektu. Čo je za ním?

Vizualizácia korelácie

Korelácia. Metóda, ktorú sme často rátali a možno menej krát vizualizovali. Pozrime sa na to ako to vlastne vyzerá.

Vizualizácia intervalov spoľahlivosti

Intervaly spoľahlivosti predstavujú často spomínaný termín. O čo ide a ako ich možno interpretovať?

Vizualizácia Bayes faktora

O Bayesovkej štatistike sme už veľa počuli. Mali ste ale možnosť vyskúšať si ako funguje?

Základy pravdepodobnosti

Spolu so Seeing theory sa môžeme pozrieť to, ako vyzerajú základy a pokročilejšie koncepty pravdepodobnosti.

Frekventistická štatistika

Spolu so Seeing theory sa môžeme pozrieť na základné koncepty Frekvenstickej štatistiky.

Koncepty späté s regresnou analýzou

Spolu so Seeing theory sa môžeme pozrieť na korelácie, regresiu a analýzu rozptylu.

Bayesovská/Bayesiánska štatistika

Spolu so Seeing theory sa môžeme pozrieť na základné koncepty Bayesovskej/Bayesiánskej štatistiky.

bottom of page