top of page

SKRN

Slovak Reproducibility Network
/Spoločenstvo otvorenej vedy

Sme skupina výskumníkov, ktorí sa snažia spolu rásť v rámci transparentnosti svojich výskumov (filozofia otvorenej vedy) a implementácie aktuálnych metodologicko-štatistických výskumných praktík. Veríme, že tým môžeme zlepšiť naše vlastné výskumy, inšpirovať ostatných a zvýšiť povedomie o týchto témach. Náš vznik sa datuje do 28.11.2019, keď sa spolu stretlo deväť zakladajúcich členov z rôznych pracovísk v rámci konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Následne sme sa rozhodli spojiť a vytvoriť Spoločenstvo otvorenej vedy a pripojiť sa tak k rozrastajúcemu sa hnutiu Reproducibilty networks naprieč svetom (viď napr. UK Reproducibility Network).

richard-balog-H9GZgI6jU7Y-unsplash.jpg

Vyhlásenie medzinárodných sietí
(International Reproducibility Networks Statement)

Verzia 1.0, 7. decembra 2021

Medzinárodná sieť Reproducibility Networks je spoločným strategickým úsilím, ktorého cieľom je podporovať transparentné a dôveryhodné výskumné postupy v akademickom prostredí.


Uvedomujeme si potrebu neustáleho hodnotenia a zlepšovania výskumných postupov - na úrovni výskumníkov/výskumníčok, inštitúcií a ďalších organizácií, ktoré sú súčasťou ekosystému akademického výskumu - tak, aby bol výskum, ktorý vykonávame čo najkvalitnejší a zároveň bol súčasťou kultúry charakterizovanej spoluprácou a transparentnosťou.


Uvedomujeme si potrebu pragmatickej a pozitívnej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami v ekosystéme akademického výskumu s cieľom koordinácie a harmonizácie úsilia o zlepšenie kvality výskumu. Uvedomujeme si však aj potrebu flexibility; rôzne disciplíny, inštitúcie a krajiny budú čeliť rôznym výzvam a budú mať rôzne potreby.


Všetky siete reprodukovateľnosti sú štruktúrované podobne, s cieľom uľahčiť ich vzájomnú koordináciu, no zároveň je im ponechaná flexibilita fungovania na národnej a lokálnej úrovni. Spájame lokálne siete vrátane formálnych i neformálnych skupín výskumníkov a inštitúcií, ktoré sú podporované externými zainteresovanými stranami, akými sú napr. grantové agentúry alebo vydavatelia odborných periodík.


Naším cieľom je podporiť rozširovanie sietí reprodukovateľnosti (Reproducibility Networks) v rámci jednotlivých krajín, ale aj naprieč rôznymi krajinami - s cieľom účinnejšie koordinovať úsilie o hodnotenie a zlepšenie ekosystému akademického výskumu, ktoré bude podporované samotnými výskumníkmi z rôznych odborov.


Medzi naše konkrétne ciele patrí:

1. Spolupracovať s výskumníkmi/výskumníčkami, inštitúciami a ďalšími organizáciami s cieľom zabezpečiť koordináciu úsilia o zlepšenie kvality výskumu;

2. Preskúmavať spoločné prístupy a postupy pochádzajúce z rôznych disciplín a následne identifikovať a zdieľať tie najefektívnejšie z nich;

3. Podporovať transparentné výskumné postupy, aby sa zabezpečila transparentnosť celého priebehu životného cyklu výskumu a rozpoznať prínos všetkých strán zapojených do výskumného procesu 

4. Povzbudzovať kľúčové zainteresované strany (napr. inštitúcie, grantové agentúry), aby podporovali a motivovali tieto výskumné postupy (napr. v kritériách povyšovania a prijímania do zamestnania).

5. Vypracovať školiace a výučbové materiály, ktoré sa môžu zdieľať v rámci medzinárodnej siete Reproducibility Networks alebo v širšom meradle;

6. Vybudovať medzinárodnú komunitu zaoberajúcu sa výskumnými praktikami, ktorá bude reflektovať  inovácie a prijímať nové výzvy ako aj konštruktívnu kritiku.

7. Aktívne podporovať interakcie medzi členmi sietí Reproducibility Networks, s cieľom podporovať rovnosť, rozmanitosť, inklúziu ako aj dôstojnosť a úctu.

rolands-zilvinskis-cPxRBHechRc-unsplash.jpg

National Reproducibility Networks: Stratégia 

Napravo uvedený a dole stiahnuteľný dokument predstavuje dohodnutý prístup, ktorý komunita národných RN prijme na uľahčenie nadnárodnej koordinácie. Bol prediskutovaný medzi existujúcimi národnými RN a predstavuje dohodu o najlepšom prístupe v tomto bode vývoja medzinárodného spoločenstva národných RN, pričom poskytuje rámec, ktorý je jednoduchý, praktický a flexibilný.

[1] Oficiálna verzia tohto dokumentu je v angličtine na tomto odkaze : https://doi.org/10.17605/OSF.IO/W24XZ

Zoznam členov SKRN

Matúš Adamkovič - Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita; Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice

Peter Babinčák - Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Gabriel Baník - Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Jozef Bavoľár - Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Vladimíra Čavojová - Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava

Denisa Fedáková - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice

Peter Halama - Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita; Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava

Pavol Kačmár - Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Marcel Martončík - Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Eva Ballová Mikušková - Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava

Jakub Rajčáni - Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Ivan Ropovik - Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Jana Schrötter - Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Jakub Šrol - Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava

Lenka Vargová - Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

ZOBRAZIŤ ZOZNAM S E-EMAILOVOU ADRESOU
bottom of page